gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

В умовах становлення ринкових відносин в Україні подальшого розвитку набуває торгівля, ресторанне господарство. У підприємців з’явилась можливість працювати за різними формами власності та одночасно займатися кількома видами діяльності.

Тому виникає потреба у викладанні загальних основ організації облікової діяльності як підґрунтя для одержання знань з бухгалтерського обліку вивчення особливостей за кожним видом діяльності, що впливають на формування інформації в їх системах обліку.

Методичні вказівки орієнтують студентів на опанування методикою та технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з урахуванням галузевої особливості. Відповідно до П(С)БО, Плану рахунків , а також із посиланням на діючі законодавчі  та нормативні чинники систематизовано методики бухгалтерського обліку власного капіталу, матеріальних і нематеріальних необоротних активів, виробничих запасів, затрат , доходів і фінансових результатів, грошових коштів, розрахунків, зобов’язань тощо.

Основна мета методичних  вказівок, складених для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 5.0351001 «Товарознавство і комерційна діяльність», допомогти студентам  якомога краще опанувати знання з бухгалтерського (фінансового) обліку.

Самостійна робота студентів , самоконтроль фахових знань є важливим інструментарієм для набуття їх достатнього рівня і забезпечення у майбутньому конкурентоспроможності на ринку праці. З урахуванням таких вимог сучасності до кожної теми складено перелік питань для контролю знань, тестові завдання та перелік літературних джерел і рекомендуються для самостійного опрацювання студентами при підготовці до практичних занять, семінарів, заліку.


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення

Тема: Відрахування до фондів соціального захисту

Тема: Загальні підходи до формування та обліку витрат підприємства

Тема: Заробітна плата: поняття, види, форми, системи оплати праці

Тема: Капітал та його складові

Тема: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Тема: Метод бухгалтерського обліку

Тема: Облік амортизації, ремонту, переоцінки основних засобів

Тема: Облік власного капіталу

Тема: Облік доходів підприємства

Тема: Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Тема: Облік результатів діяльності підприємства

Тема: Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю

Тема: Облік інших  розрахунків

Тема: Облік інших товарних операцій

Тема: Організація роботи каси

Тема: Основи оподаткування в Україні

Тема: Основи організації бухгалтерського обліку

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку

Тема: Порядок ведення касових операцій

Тема: Предмет і метод бухгалтерського обліку

Тема: Синтетичні і аналітичні рахунки

Тема: Формування цін на товари, роботи, послуги

Тема: Інвентаризація в системі первинного обліку

Тема: Інвентаризація в торговельних підприємствах


 
joomla