gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Особливість діяльності фахівця в умовах науково-технічного прогресу полягає в подальшому прискоренні зміни професійних знань, умінь та навичок і, у зв'язку з цим , у здатності працівників самостійно, швидко і якісно удосконалювати свою кваліфікацію. Таким є соціальне замовлення суспільства системі освіти сьогодні.

У самому процесі вдосконалення освіти акцент діяльності викладача дедалі зміщується з розробки нових форм і методів активізації власної діяльності на стимуляцію активності студента.

Методична система педагогічно керованого самонавчання покликана реалізувати в умовах роботи навчального закладу педагогічну і дидактичну системи. Будь-яка методична система ґрунтується на процесі передачі професійного й соціального досвіду діяльності, є технологією перетворення його тими, хто навчається, з не засвоєного в засвоєний.

У методичній системі центральними є діяльність викладача і діяльність того, хто навчається , які розвиваються в процесі навчання на основі конкретного змісту освіти.

Завданнями методичної праці викладачів є вирішення таких завдань: підбір матеріалу, що треба засвоїти, його переведення в систему завдань, які необхідно розв'язати: організація самого засвоєння матеріалу (пояснення); організація процесу оволодіння знаннями тими, хто навчається, та способами дії з ними (обробка); підбір необхідних і доцільних у кожній конкретній навчальній ситуації форм і способів впливу на окремих студентів і групи в цілому для регулювання діяльності тих, хто навчається, у структурі цілісного педагогічного процесу.

Таким чином самостійна робота студентів є тією методичною підсистемою, яка забезпечує умови навчання за умови відсутності керівництва збоку викладача.

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах передбачено, що самостійна робота студентів має становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загальнго обсягу часу, відпущеного на вивчення конкретної дисципліни. Така кількість годин дає можливість розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність як рису особистості, здатність до творчого розв'язування сучасних виробничих завдань, уміння приймати рішення. Це необхідно на сучасному етапі у зв'язку докорінними змінами економічних відносин в Україні, динамізмом сучасної науки і техніки, зростанням ролі особистості в суспільному житті та праці.

Організація самостійної роботи, а тим більше контроль якості знань і навичок потребує чіткого узгодження з цілями навчання, виховання і самоосвіти.

Освіта і виховання вдосконалюються в необхідному напрямку та обсязі з тим, аби нове покоління змогло не тільки замінити старе а, й рухатись далі.

Чим більше у вихованні самовиховання, а в освіті - самоосвіти, тим досконаліша особистість.

Мета викладача - дати настанову та визначити напрямки самостійної діяльності. Треба вчити так щоб навчити діяти.

Психологи звертають увагу на деякі особливості творчої?особистості, яка має знати викладача для правильного психологічного спілкування. Вся система навчання, особливо завдання для самостійного опрацювання мають бути побудовані так, щоб особистість студента актуалізувалася.

Самостійна робота студенті - це засіб підвищення якості підготовки спеціаліста за допомогою кращого засвоєння певної суми знань і формування вмінь самостійно поповнювати ці знання.

2. Навчальний процес у вищому навчальному закладі поділяється на аудиторний та поза аудиторний час, тому у самостійну роботу студентів за місцем у навчальному процесі поділяємо на аудиторну і поза аудиторну.

За обов'язковістю самостійності виділимо три групи самостійної роботи у формах навчання:

Обов'язкова - передбачена навчальними планами і робочими програмами. Це виконання традиційних домашніх завдань, написання і захист курсових, звітів з ознайомлювальної навчальної та виробничої практики

Бажана - наукова і дослідницька робота студентів. Вона передбачає самостійне проведення досліджень, збирання наукової інформації, аналіз їх та узагальнення, до цієї категорії належать:

ü    Заняття у наукових гуртках

ü    Конференції

ü    Підготовка тез

ü    Стада

Добровільна - робота в поза аудиторний час:

Участь у технікумовських, Міжтехнікумовських, міжвузівських олімпіад

Вікторинах, конкурсах.

За видами діяльності СРС ( самостійна робота студентів) можна поділити на навчально - пізнавальну (через мислення, синтез, аналіз) і професійну - певні конкретні дії студента, що їх виконують фахівці (в умовах виробництва).

За рівнями СРС можна поділити на: низького рівня: коли самостійні дії студента спонукають викладача, допомагаючи йому практично і постійно контролюючи виконання; середнього рівня, коли до такої роботи хоча, але студент працює самостійно (без настирливої опіки, самоконтроль); високого рівня, коли виконання завдання організує та контролює сам студент.

Для візуального прийняття класифікації самостійної роботи доцільно створити схему, (схема №1)

Отже класифікуємо СРС за такими ознаками:

ü    Видами діяльності для набуття знань;

ü    Ступенем самостійності студента;

ü    Місцем у навчальному процесі.


Навчально-методичний посбіник для самостійної роботи студентів 

частина 1 (самостійна робота 1-4)

частина 2 (самостійна робота 5-8)

 
joomla