gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Головне завдання курсу «Основи менеджменту» - надання студентам знань з теорії і практики менеджменту. Цей курс є небхідним для підготовки високо професійних фахівців, ініціативних, творчих, здатних самостійно мислити і діяти в умовах ринкової економіки.

Метою дисципліни – є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. Викладач обирає форму і методику проведення занять, виходячи з обсягу навчального матеріалу, максимальної організації студентів на самостійну роботу.

Перевірка знань здійснюється за допомогою поточного оцінювання знань та проведення підсумкової роботи, тематичного контролю.

Вивчення будь-якої теми курсу «Основи менеджменту» студентами спеціальності ТКД ( ) передбачає ознайомлення з методикою, методологією предмету, прикладними аспектами необхідних історичних екскурсів, фундаментальними положеннями та ідеями окремих зарубіжних та вітчизняних авторів.

Найкращого сприймання матеріалу в навчальному процесі можна досягти за допомогою методу від загального до конкретного. Відповідно текстовий матеріал необхідно доповнювати  схемами таблицями, малюнками. Для розвитку загального уявлення студента про предмет і об’єкт вивчення, а також для полегшення сприймання матеріалу в окремих випадках рекомендується застосовувати популярний підхід для роз’яснення процесів та явищ у виробничо-господарській діяльності, галузях національної економіки і регіонів.

Навчальним планом передбачено розгляд даної дисципліни в одному семестрі, 108 годин на вивчення предмету, серед них 56 годин аудиторних і 52 години самостійних робіт студентів. В аудиторних налічується 30 годин лекцій, 16 годин практичних робіт і 10 годин семінарських робіт.

Поточний контроль необхідно реалізовувати через систему зворотного зв’язку.

Заключною формою підсумкового контролю є держекзамен.

З кожного розділу необхідно проводити  поточний контроль. Для перевірки знань рекомендується застосування різних методів рішення ситуацій, тестування, проведення семінарів, практичних робіт.


Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

 
joomla