gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Процеси національного відродження, становлення незалежної держави, утвердження громадянського суспільства, що відбуваються в Україні, неможливо

послідовно, планомірно здійснювати в умовах соціологічної безграмотності.

На сьогоднішній день логіка суспільного прогресу така: не один економічний політичний проект не буде успішно здійснено без урахування соціального, що є обов’язковою складовою усякої діяльності людини. Актуальні проблеми, що в процесі трансформації українського суспільства, повинні вирішуватися тільки компетентними спеціалістами, які мають прогресивні погляди й новий світогляд.

У зв’язку з цим постає завдання дати студентам загальні знання про ті соціальні процеси, що проходять в суспільстві. Курс “Соціологія" якраз спрямований на вирішення цього завдання: формування нового світогляду, що базується на загальнолюдських цінностях  сучасного економічного мислення, політичної культури, високої моральної і громадянської позиції. Вивчення курсу покликане дати найбільш загальні знання про природу, суспільство і людину. А це можливо при вирішенні певних учбових завдань: гносеологічного, пов’язаного з освоєнням студентами певних знань про суспільство, і практичного, що виявляється в опануванні навиків соціологічного.

Зміст навчально – методичного посібника розроблено з урахуванням вимог щодо вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей ККЕУ КНЕУ і включає наступні теми:

 1. 1.    Соціологія як наука, її предмет і методи.
 2. 2.    Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.
 3. 3.    Особистість  у системі соціальних зв’язків.
 4. 4.    Соціологія культури
 5. 5.    Соціологія політики
 6. 6.    Економічна соціологія
 7. 7.    Соціологія  праці та управління
 8. 8.    Соціологія релігії
 9. 9.    Соціологія конфлікту
 10. 10.    Соціологія молоді та  сім`ї
 11. 11.    Організація соціологічних досліджень


Вимоги до знань і вмінь.

Знати:

-       Основи загальної соціології, її предмет, структура, головні поняття, закони та функції;

-       Історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки;

-       Загальний зміст соціальних соціологічних теорій;

-       Питання методології, методи та технології конкретних-соціологічних досліджень;

-       Шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності.

Уміти:

-       Аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ і процесів, трудовому колективів, сім’ї;

-       Здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціоінженерну діяльність: діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів виробництва;

-       Використовувати соціальні технології по профорієнтації та профадаптації, роботі з кадрами, укріпленню трудової дисципліни, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв’язанню між особистих і трудових конфліктів, використанню соціальних резервів виробництва.

Організація самостійної роботи студентів з соціології .

Самостійна робота студента  є вагомим засобом оволодіння навчальним матеріалом студентами ВНЗ I-II р.а., що дає змогу глибоко осмислити навчальний матеріал,закріпивши його.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з «Соціології» може виконуватися у бібліотеці ККЕУ КНЕУ, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах (матеріал надано на CD носіях).

При організації самостійної роботи студентів передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача  та можливість проведення самоконтролю з боку студента (наприкінці тем надано тести для самоперевірки). Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література (в т.ч. на CD носіях).

Одним з варіантів самостійного вивчення дисципліни є використання  навчально-методичного посібника , який оптимізує час пошуку необхідної інформації і запропонована така послідовність в організації вивчення дисципліни:

Перший етап-знайомство з програмою з предмету та запропонованим питаннями  складеними викладачем.

Другий етап-вивчення тем курсу за допомогою короткого курсу лекцій (складеним викладачем) та додатковою літературою.

Третій етап - розв’язання тестів для самоконтролю, перевірка їх (за ключем).

Четвертий етап - підготовка до захисту знань з кожної теми у період міжсесійних занять і отримання  залікової  оцінки.

П’ятий етап - при умові виконання всіх рекомендацій студенти отримують загальну залікову оцінку ,або допуск до екзамену .


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

 
joomla