gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Глибокі зміни в соціально-економічній сфері, ще відбу­ваються у нашій країні останнім часом, безпосередньо впливають на освітню галузь, потребуючи підготовки висо­кокваліфікованих фахівців-правознавців. Основи юридич­них знань закладаються в загальноосвітніх та спеціалізова­них школах, гімназіях, ліцеях, учні яких засвоюють ази юридичної науки, здобувають початкові відомості про спе­цифіку правового регулювання суспільних відносин, зна­йомляться з особливостями галузевого законодавства.

Метою формування системи знань з основ теорії держави і права; засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Завдання формування правової свідомості та правової культури; з’ясування проблем становлення державності соціально-правового спрямування; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь користування нормативно-правовими актами.

У результаті засвоєння  навчального курсу з основ права студенти повинні знати:

-          основні положення теорії держави та права;

-          загальні засади конституційного ладу в Україні;

-          основні права та свободи  людини і громадян України, механізм їх захисту на території держави ;

-          основні обов’язки громадян української держави;

-          конституційно-правовий статус органів управління держави, зміст конституційних правовідносин;

-          особливості адміністративно-правових відносин, підстави адміністративної відповідальності, види  адміністративних стягнень;

-           зміст цивільно-правових відносин, їх структуру, суть особистих немайнових та майнових прав громадян, механізм їхнього захисту, інститут права власності та зобов’язального права;

-          особливості трудових правовідносин, сторони і зміст колективного та трудового договорів,  підстави та умови дисциплінарної та матеріальної відповідальності, порядок вирішення індивідуальних трудових спорів;

-           основні положення шлюбно-сімейного законодавства України, права та обов’язки подружжя, батьків та дітей;

-          поняття злочину, його складу, кримінальної відповідальності, цілей та видів покарань за кримінальним правом;

-          основні поняття та норми господарського, фінансового законодавства


Разом з тим студенти повинні  вміти:

-       орієнтуватись у системі права України, а також у юридичних актах, що мають безпосереднє відношення до їх майбутньої роботи;

-       користуватися вивченою правовою термінологією;

-       користуватися кодексами та коментарями до них при розгляді конкретних правових ситуацій;

-       правильно складати і оформляти документи правового характеру, рекомендованих програмою і зумовлених профілем підготовки спеціаліста;

-       застосовувати правові знання при оцінці вчинків і фактів реального життя, які мають юридичне значення;

-   керуватися в реальному житті правовими знаннями і переконаннями, брати участь у правовиховній роботі.


Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення

 
joomla