gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Даний навчально-методичний посібник розроблений з метою надати допомогу студентам заочної форми навчання у самостійній роботі над вивченням тем дисципліни «Особливості зарубіжного сервісу» згідно з програмою дисципліни для спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції».

Метою вивчення навчальної дисципліни “Особливості зарубіжного сервісу” – дати теоретичні знання та практичні навички з основ міжнародної практики обслуговування в ресторанах, кафе, барах.

Самостійна робота студента є одним з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Особливості зарубіжного сервісу» заключається в вивченні програмного матеріалу по рекомендованій літературі, підручникам і навчальним посібникам.

Порядок вивчення матеріалу кожної теми наступний:

-          уважно ознайомитись з змістом завдань і методичних вказівок;

-          вивчити питання, скласти конспект в окремому зошиті;

-          дати відповіді на питання для самоперевірки.

Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуючись таких правил:

-          зосередитись на тому, що читаєш;

-          виділити суть прочитаного;

-          уявити те, про що читаєш.

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів слід шукати у спеціальних довідниках з відповідних галузей науки і виробництва, у словнику іншомовних слів.

Для опрацювання тексту необхідно:

  • визначити основну думку;
  • відокремити основні питання тексту від другорядних;
  • усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями а практикою;
  • закріпити прочитане у відомості;
  • пов’язати нові знання з попередніми в даній галузі;
  • перейти до заключного етапу засвоєння записів.

Записи можуть бути у вигляді конспекту, простих або розвинутих тез, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Особливості зарубіжного сервісу» може виконуватись в бібліотеці Криворізького коледжу економіки та управління, в навчальній аудиторії, з використанням електронної бібліотеки, а також в домашніх умовах.

При організації самостійної роботи студентів передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача по заздалегідь складеному графіку консультацій.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Контроль виконання самостійної роботи студента є невід'ємним складником навчального процесу, служить однією з основ організації управління та підвищення його ефективності. Впроваджуючи форму контролю, викладач повинен дотримуватися педагогічних вимог: об'єктивності перевірки та оцінки; індивідуального характеру; систематичності, регулярності, гласності, всебічності та диференційованості перевірки; толерантного ставлення до студента.

При вивченні дисципліни «Особливості зарубіжного сервісу» найбільш доцільними формами контролю самостійної роботи студентів заочної форми навчання є:

À      письмова робота;

À      захист рефератів;

À      виконання індивідуальних  та тестових завдань;

À      складання заліку з дисципліни.


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів


 
joomla