gototopgototop

„Комп’ютерна техніка” – це базова дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань з комп’ютерної техніки.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни „Комп’ютерна техніка” створений для студентів спеціальності „Виробництво харчової продукції” з метою надання допомоги студентам в освоєнні даної дисципліни.

Виконання завдань самостійної роботи проводиться студентами в позааудиторний час.

Студенти набувають навичок самостійності в роботі з електронними лекціями, методичними вказівками, тестами.

Комплекс складається з навчально-методичного забезпечення кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання, а саме: лекцій, питань для самоперевірки , тестів та індивідуальних завдань для виконання на ПЕОМ по деяких темах самостійної роботи.

Самостійна робота виконується на комп’ютері. При вивченні кожної теми студент повинен звернути увагу на основні аспекти, виділені в методичних рекомендаціях.

На сучасному етапі розвитку вищої школи важливим інструментом для отримання знань, розвитку творчих здібностей є самостійна робота студентів. Вона сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів необхідних їм навичок самостійності, активності, відповідальності, ініціативності і організованості, готує  студентів до життя в інформаційному суспільстві

Посібник для самостійної роботи студентів


 
joomla