gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Біологічна хімія - природнича наука, яка базується на знаннях отриманих при вивченні фундаментальних і професійно - орієнтованих дисциплін.
Програмою предмета «Біологічна хімія» передбачено вивчення закономірностей перебігу та особливостей біохімічних процесів, що відбуваються в організмах людини, тварини, рослини; будови та властивостей білків, жирів, вуглеводів, вітамінів як складових живих організмів і продуктів харчування, хімічного складу їжі, вмісту речовин в продуктах харчування.
Професійна освіта покликана забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навичками безпечної та якісної професійної діяльності технолога харчування, зокрема під час приготування, розробки, впровадження у виробництво фірмових страв, виготовлення напівфабрикатів, кулінарних виробів для різних видів харчування, при виконанні конкретних виробничих дій тощо.
Спеціаліст, що досконало освоїв предмет "Біологічна хімія" здатний забезпечити випуск продукції належної якості.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Біологічна хімія" створені для студентів спеціальності "Виробництво харчової продукції" з метою надання допомоги студентам в освоєнні даної дисципліни.
На сучасному етапі розвитку вищої школи самостійна робота студентів стає складовим елементом навчання. Вона сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів необхідних їм навичок самостійності й творчості, а також максимальній індивідуалізації навчального процесу, активізації ролі студента.
До самостійної роботи включені  теми, які не висвітлюються в лекціях або ж недостатньо повно вивчаються на практичних заняттях.
Виконання завдань самостійної роботи проводяться студентами в поза аудиторний час.
В результаті самостійного опрацювання матеріалу тем самостійної роботи студенти повинні:
а) освоїти:
-    історію розвитку біологічної хімії;
-    методи біохімічних досліджень;
-    місце біологічної хімії в системі наук;
-    амінокислотний склад білків, їх загальні властивості;
-    функції білків;
-    вміст білків у різних органах та тканинах тварин, людини;
-    вміст білків в органах рослин;
-    значення білків в процесах травлення, їх роль в харчуванні;
-    структуру та основні властивості ферментів;
-    обмін білків, ліпідів, вуглеводів;
-    визначення, класифікацію хімічний склад та властивості ферментів;
-    застосування ферментів, вуглеводів, ліпідів;
-    роль білків,вуглеводів, ліпідів у харчуванні;
-    біохімічну роль вітамінів;
-      етапи обміну речовин;
-    основні положення регуляції обміну речовин;
-      компоненти збалансованого і адекватного харчування;
-      потреби організму людини в поживних речовинах;
-      компоненти збалансованого і адекватного харчування.

б) вміти:
-    розв’язувати елементарні задачі та вправи з біологічної хімії;
-    розрахувати приблизні витрати білків, жирів та вуглеводів у людини;
-    визначити вітамін С та його відновлювальні (редуцюючі) властивості;
-    порівнювати вміст кальцію в сирі та м’ясі;
-    визначати властивості цукрів.

Самостійна робота з дисципліни "Біологічна хімія" містить 13 тем, що винесені на самостійне опрацювання .Кожна тема складається з блоків: назви, мети, переліку джерел рекомендованої літератури, теоретичної частини (допоміжного матеріалу для студента під час виконання завдань самостійної роботи), диференційованих завдань самостійної роботи та завдань для самоконтролю.
Самостійні роботи виконуються студентом у зошиті для самостійних робіт в наступній послідовності:
1.    Ознайомлення з темою, метою роботи та текстом завдань.
2.    Опрацювання рекомендованої літератури та теоретичної частини (допоміжного матеріалу для студента під час виконання завдань самостійної роботи).
3.    Диференціація завдань самостійної роботи в залежності від їх складності та бажаного результату (виконання завдань середнього рівня на - 3 бали за чотирибальною системою оцінювання навчальних досягнень , завдань середнього та достатнього рівня на - 4 бали, завдань середнього, достатнього та високого рівня на - 5 балів).
4.    Виконання диференційованих завдань самостійної роботи.
5.    Виконання завдань для самоконтролю.
Завдання повинні бути виконані в письмовій формі.
Над кожною темою самостійної роботи необхідно працювати у відповідності з темами, що вивчаються на аудиторних заняттях (не забігати вперед і не відкладати вивчення теми на потім).
Виконання завдань самостійної роботи необхідно розпочинати після того, як буде опрацьована теоретична частина роботи і дані відповіді на всі питання самоконтролю.
Опрацювання тем ні в якій мірі не повинно зводитись до механічного переписування окремих розділів підручника або окремих абзаців теоретичної частини самостійної роботи.
Намагайтеся давати відповіді без допомоги підручників.    

Успішне навчання залежить в першу чергу від бажання студента.

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення

Завдання для самостійної роботи 
joomla